Hva er grønn politikk?

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Oslo og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Oslo mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vi vil jobbe for å føre Oslo ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.

 

Innledningen til Osloprogrammet, 2015-2019

- Vi har alt å tjene på å kutte klimagassutslippene: Bedre lokalmiljø, mindre støy, mindre køer, nye fremtidsrettede arbeidsplasser og bedre folkehelse. Klimaendringene er ikke bare en trussel: De er en spore til positiv endring. Et ja til mindre klimagassutslipp er derfor et ja til en bedre by.

Samtidig baserer dagens velstand seg på utarming av naturressurser, utrydding av dyrearter og annet biologisk mangfold. Fremtidige genereasjoner må bære omkostingen. De Grønne legger vekt på enkeltmenneskets frihet og likestilling mellom kjønn, religion og etnisitet, og vi er opptatt av at vår frihet ikke skal krenke andres rett til frihet og verdighet.

Omstillingen til et grønt samfunn innebærer et positivt skritt fremover hvor vi tar utgangspunkt
i det vi vet om naturressurser og økologiske sammenhenger. Å gjøre det vi kan for å begrense de økende klimaendringene krever særlig oppmerksomhet, og gjør at omleggingen til et grønt samfunn haster mer enn noensinne. Dette krever store investeringer i fornybar energi og miljøteknologi, etablering av morgendagens arbeidsplasser og en mer rettferdig verdensorden.

Miljøpartiet De Grønne vil ha økt fokus på livskvalitet fremfor kortsiktig materielt forbruk. Vi har et materielt overforbruk vi vet ikke er bærekraftig og som heller ikke gjør oss lykkeligere. Likevel legger Stortingsflertallet opp til at
 den økonomiske veksten skal dobles og det private forbruket tredobles for neste generasjon. En videre materiell vekst vil ødelegge miljøet og bruke opp viktige ressurser, men gjør heller ikke livet bedre for folk flest. De Grønne vil trekke frem det som gir livskvalitet uten økt materielt forbruk – ikke minst det å ha et liv hvor vi har tid til selve livet. Blant annet derfor mener vi at produktivitetsveksten i større grad bør tas ut som lengre ferier eller kortere arbeidsdager, heller enn som økte inntekter, i kombinasjon med økonomisk utjevning.

De Grønne vil bruke markedet der det fungerer best og offentlige løsninger der det fungerer best. Vi kan i partipolitikken samarbeide både til høyre og venstre, men vil forsvare velferdsstaten. Av hensyn til miljø og ressurser ønsker vi å senke det materielle forbruket i rike land, men da må
 det føres en utjevningspolitikk også i Norge, slik at de med dårligst råd ikke blir skadelidende. Økonomien må i lengden fungere i tråd med naturens kretsløp. For oss er ikke penger noe mål i seg selv, men et middel til å skape virkelige verdier.

Miljøproblemer kjenner ingen landegrenser. Som medlem av European Greens og Global Greens kjemper vi for klima, miljø og en mer rettferdig verdensorden. Våre representanter i kommunestyrer, fylkesting, på Stortinget og i parlamenter og regjeringer i en lang rekke land er en del av en voksende internasjonal bevegelse som setter vår tids viktigste spørsmål i sentrum.

Les mer om vår nasjonale politikk her, og om osloprogrammet her.