Lokalprogram 2015-2019

VÅRE KJERNESAKER

 • Sikre ren luft og trygge forhold for myke trafikanter ved å redusere gjennomfartstrafikk, etablere flere miljøgater, og gjøre flere gater bilfrie.
 • Gi grasrotengasjementet, frivilligheten og kultursektoren et kraftig løft.
 • Legge til rette for gode nærmiljøer hvor barns behov står i sentrum.
 • Etablere et områdeløft for Grønland-Vaterland.
 • Utvikle nye fritidstilbud i samarbeid med ungdommen.
 • Etablere flere og bedre ikke-kommersielle møteplasser for alle aldersgrupper og på tvers av kulturell bakgrunn.
 • Utvide tilbudet innen urban dyrking med 1000 parseller i bydelen
 • Skape en bydel som tilrettelegger for og tar vare på gründere.

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL ET GRØNT TAKTSKIFTE I BYDEL GAMLE OSLO

Gamle Oslo MDG er Oslos største grønne lokallag. Vi samarbeider tett med de andre lokallagene og fylkeslaget i Oslo. Vi har som felles mål å modernisere Oslo og skape en bærekraftig by med trivsel i sentrum. Oslo mangler i dag en overordnet grønn politikk. Sammen vil vi jobbe for å føre Oslo ut av oljealderen og inn i den fornybare tidsalderen.

Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser. Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke. MDG er nærmiljøpartiet.

Akkurat som Oslo MDG går inn for overføring av makt og økonomisk handlingsrom fra rådhuset til bydelene, går Gamle Oslo MDG inn for å støtte folkelig engasjement, grasrot- og innbyggerinitiativ og tilrettelegge aktivt for brukermedvirkning i alle viktige saker.

Programmet vårt fokuserer på saker som vi vil jobbe for i Bydel Gamle Oslo. Men mange av sakene som handler om bydelen vår avgjøres også i bystyret eller stortinget, – det betyr at vi vil bruke tid og krefter på å bli hørt og forsvare bydelens behov og grønn lokalpolitikk også der.

Dette programmet bør ses i sammenheng med programmet som Miljøpartiet de Grønne Oslo har vedtatt for hele byen, og de nasjonale arbeids- og prinsipprogrammene. Se www.mdg.no/politikk og www.oslo.mdg.no  for mer informasjon.

 

Her kan du laste ned pdf av program for 2015-2019.

 

REN LUFT OG GRØNN SAMFERDSEL

 

ren luft

Bydel Gamle Oslo er preget av svært mye gjennomgangstrafikk bla. grunnet nærheten til Oslo S og Bussterminalen. Når Oslo vokser blir det enda mer trafikk om vi ikke tar gode grep. Vi mener bydelens tålegrense allerede er nådd og foreslår derfor flere konkrete tiltak. I tillegg må vi arbeide for en generell omprioritering fra privatbil til gåing, sykkel og kollektivtrafikk. Det er politisk flertall for at all trafikkøkning skal dekkes med kollektivtrafikk, sykkel og gange, De Grønnes politikk viser hvordan dette gjennomføres i praksis.

Våre mål:

 • En reduksjon av den samlende mengden biltrafikk gjennom bydelen.
 • Trafikkreduserende tiltak og omregulering til miljøgater, gatetun og bilfrie gater skal gjennomføres og følges opp tett med bl.a. fartskontroller og luftmålinger.
 • Jobbe for å på sikt gjøre 10% av alle gater i bydelen bilfrie. Dette vil gi plass til sykkelveier, trær, små lekeplasser, miniparseller og andre urbane møteplasser.
 • Aktivt bøtelegge feilparkeringer og annen trafikkfarlig oppførsel som utgjør en fare for myke trafikanter.
 • Øke trafikksikkerheten i alle skolers nærområder og prioritere gående og syklende. Dette innebærer sammenhengende fortau og sykkelstier, trygge overganger, mindre gateparkering, sikring av utkjørsler og etablering av flere fartsdumper.
 • Redusere totalt antall biloppstillingsplasser i bydelen med 3% pr år. Gjenværende parkeringsplasser skal prioriteres for beboerparkering, elbiler og bildelingsordninger.
 • Endring av taktingen i utvalgte lyskryss slik at lyssignalene prioriterer myke trafikanter.
 • Utvikle en lokal strategi for å øke sykkelandelen i bydelen, spesielt blant voksne og innvandrere.
 • Etablere pilot for sykkelprosjekt for 6. klassinger, hvor de blir fortrolige med sykling i byen, lærer trafikkregler, og lærer å gjennomføre enkelt sykkelvedlikehold.
 • Sørge for brede og gjennomgående sykkeltraseer som legger til rette for at syklister i alle aldere kan føle seg trygge på to hjul, og koble sammen «missing links» til et sammenhengende sykkelnettverket
 • Prioritere brøyting av sykkelveier og utvikle pilotprosjekter med miljøvennlig driftede helårstraseer for sykkel.
 • Doble antall sykkelstativer på offentlig grunn og tilby overdekket og sikker sykkelparkering ved kollektivknutepunkter. 10% av samlede parkeringsarealer skal avsettes sykkelparkering.
 • For å reduseres trafikkbelastningen og luftforurensingen fra regions- og langdistansebusser i sentrum bør bussterminalen erstattes av nye desentraliserte bussterminaler øst og vest i byen (f.eks Helsfyr/Bryn og Skøyen), med sømløs overgang til t-bane, trikk og buss.
 • Etablere flere 24-timers bussruter og øke frekvensen på nattbussene.
 • Gi kollektivtrafikken i Kværnerbyen og Ekebergskrenten et solid løft.
 • Utrede mulighet for flere trikkeruter i bydelen, bl.a. over Grønland, til Kværnerbyen, beholde trikken i Schweigaards-gate og forlenge den til Helsfyr via Strømsveien samt etablere trikk på ring 2.
 • Oppgradering av Grønland- og Brynseng t-banestasjoner.
 • Ny jernbanestasjon på Ensjø/Kampen.
 • Etablering av «fjordmetro» med hurtigbåtforbindelse (elektrisk) fra Sørenga/Bispevika til Havnelageret, Rådhuskaia, Lysaker og Fornebu.
 • Åpne fjorden for innbyggerne i bydelen ved å sørge for båtforbindelse fra Sørenga/Bispevika og ut til øyene i indre Oslofjord.

 

TRYGG OPPVEKST SKAPER EN TRYGG BY

 

trygg oppvekst

Bydelen vår opplever svært stor vekst i antall barn og unge.  Vi vil skape en barne- og ungdomsvennlig bydel som ivaretar deres helse, deres fysiske og sosiale muligheter og gir dem trygge uteområder og en meningsfull hverdag med varierte muligheter uavhengig av bakgrunn. MDG vil jobbe for forutsigbare skolegrenser og at fasiliteter som barnehager og helsestasjoner står klare når nye boligprosjekter er innflytningsklare, for å skape gode boligmiljøer og forutsigbare forhold for barnefamilier. Vi prioriterer dette fordi dårlig planlegging av disse temaene i Bjørvika, Kværnerbyen og Ensjø har påvirket familier i hele bydelen.  Vi tar bydelens utfordringer med barnefattigdom og frafall i skolen på alvor og etablerer strategier og programmer for å ta tak i dette.

Våre mål:

 • Videreutvikle «Åpen barnehage» i Familiehuset som en lavterskel møteplass og informasjonspunkt særlig ut mot minoritetsforeldre.
 • Barnehager som har mindre uteområder enn det normene tilsier, skal ha tilbud om ukentlig busstransport «Full Rulle» ut i Oslomarka.
 • Stoppe barnehagekuttene i bydelen og sikre bemanningsnormen.
 • Skjerpe kravene til størrelsen og egnet-heten på utearealer ved nybygging av barne-hager og skoler.
 • Etablere skolehager i skolens nærområde som en arena for alternativ pedagogikk og mestring. Sikre trygge skoleveier.
 • Sørge for at barnehage og helsestasjoner står klare når nye områder er innflyttingsklare.
 • Jobbe for høyere stabilitet og forutsigbarhet omkring skolenes inntaksgrenser
 • Etablere kreative møteplasser og lekeparker for barn som gir rom for fysisk aktivitet, kreativitet, frilek og sosialisering.
 • Samkjøre et løft for Vahl, Kampen og Gamlebyen barneskoler med 5-årsklubb og gratis kjernetid i AKS basert på erfaringer fra Tøyen Skole.
 • Igangsette sertifisering av bydelens barnehager som miljøfyrtårn, og barneskolene i Grønt Flagg ordningen.
 • Lage en bydelsomfattende strategi for å motarbeide frafall i videregående skole og ansette en egen forebyggingskoordinator i bydelen som skal jobbe på tvers av etater og i tett dialog med ungdomsmiljøene.
 • Sikre videreføring av pilotprosjekter rettet inn mot ungdommer og unge voksne som kan vise til gode resultater i forbindelse med skole og arbeid, deriblant «Ny Sjanse».
 • Sørge for godt bemannede leksehjelptilbud for barneskoleelever, både i regi av skolen og av frivillige aktører.
 • Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter og gi Oslo musikk- og kulturskole økte ressurser slik at bydelens barn kan få et bredt og faglig godt tilbud for kulturell utfoldelse – uten å måtte stå i kø.
 • Styrke oppbyggingen av sportsklubber og idrettsforeninger som fokuserer på barn og unge og jobbe for gode fasiliteter (idrettshaller m.m.) for breddeidretten. Hver delbydel bør ha egne fasiliteter med minimum én hallflate.
 • Tilby gratis svømmeopplæring for ungdomsskoleelever med behov for det, som et tillegg til svømmeopplæringen i barneskolen.
 • Videreutvikle FRIGOs ordning for utlån av idrettsutstyr til å også gjelde leker o.l.
 • Sikre drift av lokale ungdomsklubber og jobbe sammen med ungdommene i bydelen for å utvikle nye aktivitetstilbud på deres premisser.
 • Sikre forutsigbare vilkår og gode rammebetingelser for FRIGO, Sterling og Kampen Økologiske Barnebondegård.

 

GRASROTENGASJEMENT OG FRIVILLIGHET

 

frivillighet

Miljøpartiet de Grønne er nærmiljøpartiet som lytter til grasroten. Slik Oslo MDG går inn for en overføring av beslutningsmakt fra rådhuset til bydelen, går Gamle Oslo MDG inn for å støtte folkelig engasjement, grasrot- og innbyggerinitiativ og tilrettelegge aktivt for brukermedvirkning i alle viktige saker. Bydel Gamle Oslo har langt lavere tilskudd til frivillighet enn tilsvarende bydeler og dette ønsker vi å forbedre.

Våre mål:

 • Styrke bydelens ordning for frivillighetsmidler med økte tilskudd. Prioritere prosjekter og tiltak som fremmer demokrati, kultur og nettverksaktiviteter, og som er bydelsrelevante og dialogskapende.
 • Etablere «Grønne midler», en egen tilskuddsordning for grønne nærmiljøtiltak, etter modell fra Bydel Sagene
 • Løfte bydelens frivilligsentraler og gjøre de til et synlig og aktivt bindeledd mellom frivillige initiativer i bydelen og lokale ildsjeler. Bruke frivilligsentralen for å tilby kursing i miljøvennlig livsstil (innkjøp, matlaging, dyrking, enkle reparasjoner m.m.) og på sikt videreutvikle det til et byøkologisk bydelssenter for miljø og frivillighet.
 • Invitere bydelens foreninger til informasjonsmøter om offentlige støtte- og tilskuddsordninger
 • Videreutvikle Internasjonal Torgdag til å bli en feiring av vår multikulturelle og mangfoldige bydel
 • Utvikle en lokal strategi for bredere deltakelse i høringsprosesser og reguleringssaker, med et fokus på å inkludere underrepresenterte grupper i bydelen. Skape flere arenaer for dialog mellom politikere, bydelsadministrasjonen, beboerforeninger, innbyggerinitiativ og lokalbefolkningen, gjennom f.eks åpne folkemøter.
 • Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles og involvere bydelenes ungdomsråd tidlig i slike prosesser.

 

KUNST OG KULTUR I EN LEVENDE BYDEL

 

kultur

Kortreiste kunst- og kulturopplevelser og -aktiviteter styrker nærmiljøet, skaper lokal tilhørighet og øker livskvaliteten. Ved å legge til rette for en sterk og mangfoldig kultursektor, styrker vi også viktige møteplasser for integrering og utveksling av kulturuttrykk. Engasjerte innbyggere med gode ideer til frivillighetsprosjekter skal aktivt støttes for å realisere en bydel som bobler over av kreativitet og skapervilje, og med en sterk lokal identitet.

Våre mål:

 • Styrke Deichmanske Bibliotek lokale filial på Tøyen med økte midler og utvidet tilbud til å bli et miljøbibliotek.
 • Utrede behov for etablering av et moderne bibliotek for østre del av bydelen (Etterstad /Brynseng).
 • Styrke lokal identitet, spesielt i de ytre strøkene av bydelen (Ensjø, Etterstad, Brynseng, Kværnerdalen og Ekebergskrenten), gjennom en bevisst satsing på kultur, arrangementer og festivaler.
 • Flere tematiske gate- og parkfestivaler med gratis deltakelse, spesielt arrangementer rettet mot barn og unge. Etablere en årlig miljø- og klimafestival i bydelen.
 • Etablere et brukerstyrt senter for kulturproduksjon med ateliéer for lokale kunstnere.
 • Etablere en forsøksordning med et boligprosjekt for sam-lokalisering av unge kunstnere i bydelen.
 • Tilrettelegge for pop-up gallerier og annen pop-up kultur.
 • Følge opp Plan for Gatekunst og tilrettelegge for bl.a. fasademalerier og lovlige graffitivegger.

 

MØTESTEDER, URBANT FRILUFTSLIV OG BIOLOGISK MANGFOLD

 

urb friluftsliv

Parker, plasser og gode byrom skaper trivsel og gir bedre psykisk og fysisk helse. De offentlige rommene er oppholdssteder hvor man ikke trenger å kjøpe noe eller betale noen for å ha det hyggelig. Parkene og grøntområdene våre bidrar til biologisk mangfold, bedre luftkvalitet og beskytter mot oversvømmelser i et våtere klima.

Dessuten er grønne omgivelser et viktig element i trivsel og folkehelse i en stadig tettere by. For å ivareta både miljø og innbyggerne i Oslo er det derfor viktig at vi legger til rette for gode grøntarealer. Byrommene i Gamle Oslo er kjent for å være hyppig og godt brukt av mange brukere med sammensatt bakgrunn. De er derfor også viktige arenaer for kommunikasjon og integrering.

Våre mål:

 • Sørge for at nye boligprosjekter anlegger romslige offentlige parker og varierte grøntanlegg.
 • Flere fast installerte benker og bord, offentlige toaletter og drikkefontener i bydelens gater, byrom og parker.
 • Flere søppelbøtter og hyppigere tømming i sommerhalvåret i de mest brukte parkene våre.
 • Anlegge strømuttak på utvalgte steder hvor det ofte er arrangementer.
 • Installere flere faste griller for å redusere bruken av engangsgriller i bydelens parker.
 • Etablering av flere ikke-kommersielle møtesteder med mulighet for aktivitet, for eksempel utendørssjakk, «Tufteparker» og streetbasket.
 • Etablere flere vinteraktiviteter i det offentlige rom, bl.a. julemarked på Vålerenga/Kampen.
 • Gjøre Rudolf Nilsens plass til en trivelig helårs aktivitetsplass med god belysning, sitteplasser og kveldsåpne fasiliteter.
 • En prioritert satsing på åpning av Alnaelva med sammenhengende turvei helt ned til fjorden.
 • Utvikle en strategi for ivaretakelse av biologisk mangfold i bydelen.
 • Kartlegge hvilke friområder i bydelen som bør vernes for å sikre grønne lunger i en stadig mer fortettet bydel.
 • Tilrettelegge for pollinerende insekter ved å velge hensiktsmessig beplantning i det offentlige rom deriblant på restarealer i byrommet. Anlegge blomstereng i kuperte parkdrag f.eks deler av Kampenparken.
 • Tilrettelegge for urban birøkt på kommunale eiendommer
 • Planting av flere gatetrær, bla. i Grønlandsleiret, Strømsveien og Grenseveien. Verne eksisterende trær.
 • Satse storstilt på naturlig overvannshåndtering i hele bydelen gjennom å få samtlige bekker og andre vassdrag opp i dagen. Dette vil minke presset på avløpssystemene, være et mer robust system ved flom etter ekstremvær og sikrer også store økonomiske besparelser i det lange løp.
 • Jobbe for å etablere 1000 hageparseller i Bydel Gamle Oslo, bl.a. ved å konvertere parkeringsplasser, anlegge midlertidige parseller på byggetomter, tilrettelegge for private parseller i borettslag og sørge for å sette av rom til dyrkeprosjekter og skolehager i nye reguleringsplaner.
 • Plante frukttrær og bærbusker i parker og skolegårder.
 • Etablere et byøkologisk kompetansesenter for å tilrettelegge for og spre kunnskap om miljøvennlig livsstil, klimasmarte innkjøp, urbant landbruk, som vil bidra til å redusere bydelens samlede klima-fotavtrykk.

 

LOKAL HANDEL OG JOBBSKAPING

 

næringsliv

Lokal handel og næring forsørger ikke bare lokalbefolkningen med varer, tjenester og arbeidsplasser, de er også med å forme innbyggernes nærmiljø og økologiske fotavtrykk. Vi er opptatte av, og legger spesielt vekt på tilrettelegging for gründere med minoritetsbakgrunn, sosialentreprenører, kulturentreprenører og grønne gründere.

Våre mål:

 • Skape livlige strøksgater med variert nærings- og kulturliv på gateplan. Prioriterte gater er bl.a. Strømsveien, Schweigaards gate, Jens Bjelkes Gate og Oslogate.
 • Styrke lokal handel og uavhengige aktører ved å bl.a. motarbeide bilbasert handel og spesielt større kjøpesentre, samt føre en restriktiv linje mot kjedebutikker, -kiosker og –caféer.
 • Kartlegge langtidsledig bygningsmasse i bydelen med mål om, i samarbeid med eiendomsforvalterne, å tilgjengeliggjøre midlertidige lokaler for foretak innen grønt og sosialt entreprenørskap.
 • Legge til rette for gjenbruksbedrifter og redesign ved å etablere bruktmarkeder, byttemarkeder, reparasjonsverksteder og flere gjenbruksstasjoner.
 • Tilrettelegge for innovasjon og et variert gründermiljø.
 • Tilrettelegge for at flere bedrifter i bydelen blir Miljøfyrtårn.
 • Tilrettelegge for et utsalgsted for Bondens Marked i bydelen.
 • Etablere et støttesystem for lokal næring etter forbilde av «UNIK Oslo» på Grünerløkka
 • Et tettere samarbeid mellom bydel og sosiale og kulturelle entreprenører med tanke på å utløse eksterne midler.
 • Fokusere på entreprenørskap og jobbskaping blant innvandrere gjennom ulike tilbud og samarbeid med frivillige organisasjoner og NAV.
 • Samarbeide med JobbX for å bistå minoritetsungdom med begrenset personlig nettverk i å komme ut i arbeidslivet.

 

BYUTVIKLING OG ARKITEKTUR

 

byutvikling

Oslo vokser, det bygges mange nye bygninger og vi blir flere innbyggere. Mye av denne aktiviteten foregår i Gamle Oslo. Byggebransjen er blant de største kildene til utslipp av klimagasser. Vi vil effektivisere energiforbruket gjennom strenge miljøkrav. Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er god miljøpolitikk og det er viktig å ta vare på de historiske kvalitetene og andre særpregene som finnes i bydelen.

Våre mål:

 • Etablere et områdeløft for Grønland-Vaterland.
 • Sikre bredere lokal deltakelse, medbestemmelse og empowerment ved byutviklingsprosjekter i bydelen. Vi vil kreve et sterkere fokus på å nå frem til de som vanligvis ikke blir hørt eller uttaler seg, bla. barn, unge og minoriteter.
 • Utrede sosiale konsekvenser for lokalbefolkningen ved nye byutviklingsprosjekter.
 • Ta i bruk en del av de mange små urbane restarealene og byrommene med eksperimentelle boliger, såkalte Infill-bygg, for å sikre en smart fortetting av byen.
 • Jobbe for å etablere et lokalt program for bærekraftig oppussing av eksisterende bygninger. Bevare de gamle murgårdene og trehusene og prioritere gjenbruk og transformasjon av bebyggelse fremfor rivning.
 • Stille høye krav til reduserte klimagassutslipp, økologisk materialbruk, grønne tak og fasader og åpen overvannshåndtering ved ny bebyggelse.
 • Tilrettelegging for alternative boformer jfr. Brakkebygrenda.
 • Jobbe for at bygg og hageanlegg rundt Oslo Hospital kommer bydelens beboere til gode når driften av den psykiatriske institusjonen skal avvikles.
 • Utrede mulighetene for en nedskalering eller flytting av Oslo Fengsel (Botsfengselet).
 • Utrede muligheten for å legge lokk over jernbanens anlegg i Lodalen.
 • Utrede muligheten for å etablere en lokal avgiftsordning for kommersiell storformat byromsreklame i bydelen, med et langsiktig mål om å forby slik visuell forurensing.

 

OMSORG OG INTEGRERING

 

omsorg

For å opprettholde en god folkehelse kreves satsing på forebygging framfor behandling. Det innebærer flere lavterskeltilbud, økt fokus på psykisk helse, og mer oppsøkende virksomhet blant ressurssvake grupper. Grønn helse- og sosialpolitikk bygger på en grunnleggende forståelse og respekt for hver persons individuelle situasjon. Oslo er også en mangfoldig og raus by hvor det multikulturelle aspektet er en styrke og en viktig verdi. Dette må vi bygge videre på og sørge for å være en by hvor alle har like muligheter og opplever at de får bidra til fellesskapet. Den store økningen i barnevernssaker i Bydel Gamle Oslo må følges opp av økte bevilgninger til barnevernet og til mer utadrettet forebyggende informasjon.

Våre mål:

 • Skape flere møteplasser på tvers av etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn, deriblant parsellhager, matfestivaler og andre lavterskel møteplasser
 • Etablere et bredt samarbeide for å forebygge radikalisering med et spesielt fokus på ungdommer og unge voksne.
 • Styrke samarbeidet mellom kirker, moskéer og andre organisasjoner ved å invitere til jevnlige dialogmøter og åpne fora om dagsaktuelle temaer i bydelen vår.
 • Bedre synliggjøre hvilke tilbud NAV har innen språkopplæring og andre relevante områder.
 • Legge til rette for positive lavterskel hverdagsopplevelser for pleiehjemsbeboere og pårørende, for eksempel sansehager, elsykkelturer og hønsegårder, etter modell fra bl.a. Sagenehjemmet på Sagene og Paulus Sykehjem på Grünerløkka.
 • Skape flere arenaer for kontakt på tvers av generasjoner ved å etablere samarbeider mellom sykehjem og skoler, hvor for eksempel barneskoleelever intervjuer sykehjemsbeboere om barndomsminner og lager minnebøker.
 • Etablere «Eldre møter unge» som aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre etter forbilde fra Byåsen Frivilligsentral i Trondheim.
 • Etablere alternative utearealer som sansehager for terapi og demensbehandling i forbindelse med sykehjem og liknende institusjoner.
 • Etablere nyskapende samarbeider med frivillig sektor for å skape flere alternative arenaer for rusomsorg og mestring for folk som lever med tunge rusproblemer.
 • Lage en bydelsomfattende strategi for bosetting og oppfølging av psykisk syke og rusmisbrukere som skaper en verdig bosituasjon for de det gjelder, og trygghet for omgivelsene.
 • Tilrettelegge for at rusbehandlingsinstitusjoner skal spres over hele byen, og også fordeles utover hele bydelen, ikke konsentreres på Grønland-Tøyen.
 • Følge opp etableringen av «Rask Psykisk Helsehjelp» som er et lavterskeltilbud for behandling av angst og depresjon.
 • Støtte lavterskel mestringstiltak for psykisk helse som Fontenehuset på Tøyen og Aktivitetssenteret 31B på Grønland.
 • Starte pilotprosjekt med fulltid skolepsykolog på F21 skole på Helsfyr.
 • Drive aktivt oppsøkende og informerende dialogvirksomhet ut mot formelle og uformelle nettverk, organisasjoner og trossamfunn for å etablere tillit og kunnskap om barnevernet, spesielt blant minoritetsgrupper.
 • Rekruttere flere fosterfamilier med minoritetsbakgrunn.
 • Legge stor vekt på alternativer til fosterhjem, bl.a. fosterhjem i slekt og nettverk, så sant barnets beste er sikret.