De Grønne vil ikke la Brakkebygrenda bli parkeringsplass

Miljøpartiet De Grønne stiller seg svært kritisk til å tillate bruk av «brakkebytomta» som parkeringsplass, slik eieren har søkt om. St. Halvardsgate er endelig i ferd med å bli en rolig og hyggelig gate som binder nabolaget sammen. Flere og flere fotgjengere ferdes her, og gaten er også flittig brukt av syklister.  Å opprette en utleieparkeringsplass med all trafikken en slik genererer vil være svært uheldig for området og menneskene som bor der. Noe av det siste bydelen trenger er enda flere asfalterte plasser. Behovet for parkområder, lekearealer og andre grønne og sosiale møteplasser er prekært. Vi har derfor foreslått i BU at tomten får en mer positiv og nabolagsbyggende midlertidig aktivitet, for eksempel som en parsellhage.

20. august 2014

parking lot wikipedia commonsFølgende sak er oversendt Byutviklingskomiteen (BUK) i Bydel Gamle Oslo for oppmelding til neste ordinære BUK-møte og påfølgende oversendelse til Bydelsutvalget, med behandling 11/9/2014.
Vedrørende St. Halvards Gate 27 («Brakkebygrenda-tomta»)
Norsk Byggtilsyn Aspli har på etatens saksnummer 201408027, St. Halvards gate 27 – Forespørsel om etablering av midlertidig parkering bedt Plan- og bygningsetaten om å innvilge etablering av midlertidig parkeringsplass, begrunnet med at dette vil redusere risikoen for at området igjen okkuperes. Dette er vurdert til å være et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-1, og saken venter per i dag på formell søknad om tillatelse til tiltak med ansvarlig søker. Byggesaken kan besiktiges påhttp://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201408027
Miljøpartiet De Grønne stiller seg svært kritisk til å tillate bruk av denne tomten som parkeringsplass. St. Halvardsgate er endelig i ferd med å bli en rolig og hyggelig gate som binder nabolaget sammen. Flere og flere fotgjengere ferdes her, og gaten er også flittig brukt av syklister, så å opprette en utleieparkeringsplass med all trafikken en slik genererer vil være svært uheldig for området og menneskene som bor der. Noe av det siste bydelen trenger er enda flere asfalterte plasser. Behovet for parkområder, lekearealer og andre grønne og sosiale møteplasser er prekært. Tomten er regulert til allmennyttig formål og barnehage etter S-3717, og videre bruk av tomten bør derfor fokusere på barn og unges behov og aktiviteter som kommer allmennheten til gode.
Samtidig ser vi at da Herligheten Parsellhage ble etablert på anleggsområdet i Bjørvika i 2011, kom det i løpet av to uker inn nærmere 4000 søknader om å få en av 100 mini-parseller på området. Dette viser at det er et stort underskudd på slike grøntarealer i byen og at interessen er stor hos publikum. Vi ønsker derfor å foreslå at arealet i St. Halvards gate 27 tas i bruk som parsellhage etter Herligheten-modellen, og at Herligheten Parsellhagelag tar over drift av prosjekttomten som interimstyre med en målsetning om å etablere et eget styre og en parsellhage fra våren 2015.   Herligheten Parsellhagelag drives av et styre, og er en registrert forening i Brønnøysundregisteret.
Vi tror dette vil skape positive synergieffekter i et område i utvikling. Her ser vi potensialet for en god møteplass mellom lokalbefolkning og relevante bydelsaktører så som Gamlebyen Skole, Gamlebyen Sport og Fritid, og Gamlebyen Beboerforening. Dette er en bruk av tomten vi mener er langt bedre for bydelen og dens innbyggere, i tråd med intensjonen i vedtatt reguleringsplan for St. Halvards gate 27.
Forslag til vedtak:
    – Bydelsutvalget i Gamle Oslo aksepterer ikke at St. Halvards gate 27 omreguleres til parkeringsplass
    – Bydelsutvalget i Gamle Oslo oppfordrer eier til å finne mer egnede prosjekter som samsvarer mer med nåværende regulering.  Et aktuelt alternativ vil kunne være et langsiktig samarbeide med Herligheten Parsellhagelag, Bydelsadministrasjonen og Bymiljøetaten om å gjøre om tomten til et offentlig parsellhageprosjekt.
Vår bystyrerepresentant Harald A. Nissen vil også følge saken videre opp i Bystyret.