Lokalpolitikk

Bydelsutvalget (BU) er øverste politiske organ i bydelen vår. Siden 2011 har vi vært med på å sette et grønt preg på bydelspolitikken i Gamle Oslo.

BYDELSUTVALGET – ØVERSTE POLITISKE MYNDIGHET I BYDELEN

Oslos femten bydeler har hvert sitt bydelsutvalg bestående av femten medlemmer fra ulike partier. Miljøpartiet De Grønne fikk sin første plass i bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo i 2011. Siden 2015 har vi hatt to plasser.

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo er på mange måter tilsvarende et kommunestyre i mindre kommuner, bare at bydelsutvalget har mer begrenset makt da en del beslutninger som angår bydelen gjøres i bystyret. I dag representeres Miljøpartiet De Grønne ved Viktor Rakov Gjengaar og Leif Ingholm.

KOMITEENE, DER SAKSBEHANDLINGEN FOREGÅR

I tillegg til BU har vi et medlem i hver komité, som forbehandler sakene før de behandles endelig av BU.

  • Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen (OKN) – representant Anders Skyrud Danielsen. Denne komiteen behandler blant annet saker som har med skjenkebevilgninger, frivillighetsmidler, skolesaker samt politisk behandling av Tøyenløftet.
  • Byutviklingskomiteen (BUK) – representant Leif Ingholm. Denne komiteen behandler hovedsaklig reguleringssaker og planforslag for bydelen vår hvor bydelen er høringsinstans.
  • Helse og sosialkomiteen (HSK) – representant Thea Ullhaug Pope. Denne komiteen er en kontrollinstans som følger opp bydelens ansvar for kvalitetskontroll av de sosiale tjenester i bydelen vår, blant annet eldreomsorg og behandlingsinstitusjoner.

LOKALLAGETS FORMØTER OG POLITISKE BEHANDLING AV SAKER

Bydelsutvalget møtes en gang i måneden. Uka før BU møtes, er det komitémøter, som går igjennom sakene til hvert sitt saksfelt.

I forkant av dette igjen, har lokallaget et gruppemøte, hvor våre lokalpolitikere fra de forskjellige komiteene, samt eksterne ressurspersoner og interesserte medlemmer møter. Her går vi igjennom sak for sak for å enes om hva som bør være en grønn innfallsvinkling til dem, samt går over hvor vi eventuelt bør innhente kunnskap utenfra, om vi for eksempel skal henvende oss til en beboerforening eller innhente fagkompetanse for å gi gode innspill på f.eks teknisk kompliserte reguleringssaker.

Dette gruppemøtet ledes av gruppeleder Viktor Rakov Gjengaar. Møtet er åpent for alle medlemmer som vil bistå med lokalkunnskap og fagkunnskap i behandlingen av lokale saker.