Lokalpolitikk

 

Bydelsutvalget (BU) er øverste politiske organ i bydelen vår. Siden 2011 har vi vært med på å sette et grønt preg på bydelspolitikken i Gamle Oslo.

BYDELSUTVALGET – ØVERSTE POLITISKE MYNDIGHET I BYDELEN

Siden 2011 har Miljøpartiet De Grønne hatt et medlem i Bydelsutvalget (BU) i bydel Gamle Oslo.  Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo er på mange måter tilsvarende et kommunestyre i mindre kommuner, bare at bydelsutvalget har mer begrenset makt da en del beslutninger som angår bydelen gjøres i bystyret. Vår representant er Alto Braveboy, med Ragnhild Pedersen som vara.

KOMITÉENE, DER SAKSBEHANDLINGEN FOREGÅR

I tillegg til BU har vi et medlem i hver komité, som forbehandler sakene før de behandles endelig av BU.

– Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen (OKN) – representant Anders Skyrud Danielsen.  Denne komiteen behandler bl.a. saker som har med skjenkebevilgninger, frivillighetsmidler, skolesaker samt politisk behandling av Tøyenløftet.

– Byutviklingskomiteen (BUK) – representant Helene Gallis. Denne komitéen behandler hovedsaklig reguleringssaker og planforslag for bydelen vår.

– Helse og sosialkomiteen (HSK) – representant Andreas Børde. Denne komitéen er en kontrollinstans som følger opp bydelens ansvar for kvalitetskontroll av de sosiale tjenester i bydelen vår, bl.a. eldreomsorg og behandlingsinstitusjoner.

LOKALLAGETS FORMØTER OG POLITISKE BEHANDLING AV SAKER

Bydelsutvalget møtes en gang i måneden. Uka før BU møtes, er det komitémøter, som går igjennom sakene til hvert sitt saksfelt.  I forkant av dette igjen, har lokallaget et gruppemøte, hvor våre lokalpolitikere fra de forskjellige komiteene, samt eksterne ressurspersoner og interesserte medlemmer møter. Her går vi igjennom sak for sak for å enes om hva som bør være en grønn innfallsvinkling til dem, samt går over hvor vi eventuelt bør innhente kunnskap utenfra, om vi for eksempel skal henvende oss til en beboerforening eller innhente fagkompetanse for å gi gode innspill på f.eks teknisk kompliserte reguleringssaker.

Dette gruppemøtet ledes av gruppeleder Anders Skyrud Danielsen. Møtet er åpent for alle medlemmer som vil bistå med lokalkunnskap og fagkunnskap i behandlingen av lokale saker.