Innspill til planprogrammet for Tøyenparken

Miljøpartiet de Grønne Gamle Oslo har samarbeidet med Miljøpartiet de Grønne Grünerløkka om en uttalelse til offentlig høring av planprogram for Tøyenparken. Blant annet ønsker vi at nybygging ikke reduserer grøntområder, vi vil øke dem i stedet og gjøre parken grønnere. Vi ønsker bedre tilgang til parken for omkringliggende byområder og mener at dagens modell for tilbakemelding fra beboere ikke sikrer bred nok respons. Vi er skeptiske til føringene for valg av alternativer og savner mer informasjon for å kunne sikre gode vurderinger om utbyggingen. Vi savner også mer langsiktige fokus.

aktiv_i_Oslo

Overordnede budskap

Vårt utgangspunkt og hovedbudskap til høringen er at Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo (MDG-GO) ønsker å understreke at vi avviser premisset om at det kun skal velges mellom de fire skisserte alternativene, og vi foreslår at det produseres flere og andre alternativer som gjør det mulig å velge det alternativet som samlet sett løser utfordringene rundt utviklingen av parken, og ikke tvinger oss til å velge blant løsninger som hver for seg er halvgode men hvor ingen av dem skiller seg ut som en tydelig vinnerløsning.

Generelt mener MDG-GO også at det per dags dato er for lite informasjon tilgjengelig til å gjøre en reell og kvalitetsmessig vurdering eller sammenlikning av de forskjellige alternativene. Vi mener også at en vurdering av alternativene skal utgå fra behov avdekket i lokal behovskartlegging, ikke fra synsing fra en håndfull lokalpolitikere. Våre punkter er derfor ment som innspill til den videre prosessen.

Det kan heller ikke sies ofte nok at parken ikke må bli nedbygget av alle disse gode formålene.  I planprogrammet beskrives parken hovedsaklig som en aktivitetsflate til rekreasjon for byens innbyggere noe vi mener er et brudd på bl.a. Byøkologisk Program for Oslo 2011-2026.  Det vil være et svik mot framtiden å ikke tillegge grøntarealene en egenverdi når parkens framtid planlegges. MDG-GO mener derfor at:

 • Det samlede grøntområdet skal økes og ikke reduseres som et resultat av utviklingen, og dette må spesifikt inn som et mål for planprogrammet.
 • Parken har en blågrønn egenverdi som urban biotop, grønn lunge og et viktig areal for overvannshåndtering, og vedlikehold og videreutvikling av disse verdiene bør inn som et mål i planprogrammet.

 

Langsiktige strategier for parken

Det bør etableres en langsiktig perspektivplan for bærekraftig bruk av Tøyenparken etter modell fra Slottsparkens Perspektivplan.  En slik plan bør gå minimum 20 år fram i tid og hensynta bl.a.

 • Framskrivinger for befolkningsvekst i parkens nærområde, og nåværende og framtidig bruk av parken.
 • Utfordringer med klimatilpasning i et våtere klima, hvor byens grønne lunger vil ha en enda viktigere jobb som overvannshåndteringsmekanisme.
 • Ivareta og øke det biologiske mangfoldet i parken.
 • En strategi for parkdrift og vedlikehold som vektlegger miljøvennlige driftsmetoder.
 • Utvikle parkens potensiale som en arena for urban matproduksjon ved å erstatte prydbusker med bærbusker, beplante med frukttrær o.l.
 • Legge en strategi for snarlig overgang til miljøvennlig drift av parken uten bruk av kjemiske plantegifter eller kunstgjødsel.

 

Fokus på parken som en nærmiljøpark

Tøyenparkens nærområde har i det siste tiåret opplevd en stor grad av fortetting og det er ventet at denne utviklingen vil fortsette.  Den svært høye graden av ny fortetting på f.eks Ensjø avhenger i stor grad av at beboerne bruker Tøyenparken og andre grøntområder for å tilfredsstille sine behov for utearealer til rekreasjon.

Med bakgrunn i dette mener vi det er viktig at strategier for parkens videre utvikling (innhold, bygg, aktiviteter) fokuserer på lokale behov, og i mindre grad byomfattende prosjektideer.

For å knytte parken tettere til de omkringliggende strøkene, foreslår vi også at det utredes å etablere 4-6 grønne belter i form av alléer og beplanting som “skyter ut” fra Tøyenparken mot Carl Berner, Sofienbergparken, Grønland, Tøyen og Ensjøbyen. Dette vil også bidra til å knytte bedre sammen områder som ligger på forskjellige sider av parken.

 

Behovsanalyse og brukermedvirkning

Vi mener at en grundig behovsanalyse hvor bred medvirkning representativt for et tverrsnitt av områdets beboere, skal være en høy prioritet. Dette kan f.eks bygge på behovsanalysen som gjennomføres for Tøyenløftet men utvides til å også gjelde andre tilgrensende områder i vest, nord og øst.

Disse prosessene skal utformes og gjennomføres for å fange opp et tverrsnitt av de forskjellige demografiske gruppene som bor i parkens nærområder, for å sikre at det ikke bare er et mindretall ressurssterke naboer som er kjent med, og deltar i, denne prosessen.

 

Konkrete innspill til de fremlagte alternativene

Med grunnlag i de andre punktene i høringsuttalelsen vår, ønsker vi å trekke fram enkelte strategier som vi mener det er viktig at tillegges stor vekt i den videre prosessen.

 • MDG-GO mener at Tøyenparken ikke trenger signalbygg men bygg som er tilpasset parklandskapet og at dette bør tillegges stor vekt i videre utforming av alternativene. Ved å jobbe med topografien i parken kan takarealer på forskjellige måter integreres i parkens flater.
 • MDG-GO mener at behovet for en flerbruks/idrettshall fokusert på breddeidrett er prekært og bør tillegges stor vekt.
 • MDG-GO mener at flerbrukshall og andre liknende bygg bør utnytte arealene godt og legge til rette for f.eks utvendige klatrevegger og kunstgressbaner på tak.
 • MDG-GO mener at om løsning med miljøgate velges, må en plan for tiltak som reelt begrenser gjennomfartstrafikk og fart fremlegges, for å unngå å skape en tungt trafikert “miljøgate” som i Schweigaards gate.
 • MDG-GO ber om at det etableres et miljøregnskap for de forskjellige byggealternativene som kan vise hvilken miljøpåvirkning gjenbruk av eksisterende bygg har sammenliknet med å bygge nytt.
 • MDG-GO mener at det er et ufravikelig krav at den midlertidige barnehagen på Ola Narr legges ned og at parkarealer ikke skal brukes til framtidige midlertidige barnehager.
 • MDG-GO ber Bymiljøetaten utrede muligheten for å anlegge slåtteeng i kuperte deler av parken, som vil være et positivt bidrag til økt biologisk mangfold og som på sikt vil lede til økonomiske besparelser i driftsbudsjettene.

 

På vegne av styret i Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo

Leif Ingholm, lokallagsleder

Helene Gallis, førstekandidat på lokallagslista

Bildet i artikkelen er hentet fra flickr og er tatt av Aktiv i Oslo