Referat Årsmøte 2014

15. februar 2014

Årsmøte i Gamle Oslo MDG

 

Tid: Onsdag 05.02, kl 19.00-21.00

Sted: Kafé Saba

 

21 tilstedeværende.

 

Stemmeberettige ved møtestart:

Helene Gallis, Margrethe Valler, Astrid Midtbø, Andreas Børde, Leif Ingholm, Åshild Svartis, Dag Magnus Sunnanå, Sjur Papazian, Gro-Ellen Linnås, Lars Vatnaland, Marius Moengen, Viktor Rakov Gjengaar, Hedda Hassel Mørch, Elsa-Britt Enger, Kristine Schøyen Berdal, Anders Skyrud Danielsen.

 

Ikke stemmeberettigede: Cendi Frydenlund (Sagene MDG), Shaam Gabriella Rabben (Sagene MDG), Faisa Omar, Tor Kjensjord (Fredrikstad MDG)

 

Stemmeberettige som ankom etter møtestart: Une Aina Bastholm (19:30) og Øyvind Elgstøen (19:20)

 

Totalt antall stemmeberettigede under voteringer og valg (fra agenda punkt 5 og inntil møteslutt): 18

 

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

 

 1. Valg av møteleder

Vedtak: Anders Skyrud Danielsen velges til møteleder.

 

 1. Valg av referent

Vedtak: Kristine Schøyen Berdal velges til referent.

 

 1. Gjennomgang av forretningsorden.

-Påminnelse kan med fordel sendes ut litt tidligere.

-Merknad til dagsorden: det bør være en eventueltsak på agendaen.

 

Vi har en presentasjonsrunde der alle forteller kort om sine hjertesaker.

 

 1. Orientering om lokallagets aktiviteter i 2013

Helene orienterer om:

– valgkampen

– valgresultatet

– det politiske arbeidet

 

 1. Uttalelser og eventuelle andre innkomne saker
 2. a) Behandling av forslag til resolusjon om sexkjøpsloven

Forslaget og voteringsorden debatteres grundig, før vi kommer fram til dette:

 

Votering 1: Resolusjon om behold sexkjøpslov vs ikke uttale seg

For: 9

Mot: 8

Avholdende: 1

 

Votering 2: Res. om resolusjon for sexkjøpslov vs ventestandpunkt

For: 1

Mot: 17

Avholdende: 0

 

F12: Skrive om resolusjonen til å konkludere med å vente på en evaluering av loven. For: 11

Mot: 6

Avholdende: 1

 

F11: Gi påtroppende styre myndighet til å redigere forslaget til resolusjon om sexkjøpsloven, i samarbeid med medlemmer som melder seg. – Anders

Enstemmig vedtatt

 

 1. Valg
 2. a) Styre

Helene Gallis velges til leder av Gamle Oslo MDG ved akklamasjon

 

Geir Arne Waagbo og Andreas Børde er på gjenvalg og velges ved akklamasjon

 

Disse nominerer seg til styret:

Øyvind Elgstøen

Leif Ingholm

Hedda Hassel Mørch

Sjur Papazian

Dag Magnus Sunnanå

Gro-Ellen Linnås

Viktor Rakov Gjengaar

Kristine Schøyen Berdal

Velges ved akklamasjon

 

 1. b) Valgkomité

Anders Skyrud Danielsen, Astrid Midtbø, Lars Vatnaland og Margrethe Valler (vara) velges ved akklamasjon.

 

 1. c) Nominasjonskomité

Vedtak: Årsmøtet vedtar at arbeidet med å stille lister til neste kommunevalg utføres av styret.

Enstemmig vedtatt.

 

 1. d) Delegater til landsmøtet (for fylkeslag)

Vedtak: Styret sender ut informasjon til samtlige medlemmer i lokallaget om at man kan sende styret søknad om å være delegat på e-post, med en kortbegrunnelsee. Styret velger deretter fem delegater og varaer blant søkerne.

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Forslag til aktiviteter og organisering i 2014 (innspill til årsplan)

Innspill og ønsker fra møtedeltakerne:

 • Lavterskel-tilbud/sosiale aktiviteter for å inkludere alle medlemmer
 • Inkludere flere i arbeidet til BU- Flere mennesker på gruppemøtene
 • Fagkvelder med innledere
 • Arrangere debatter, diskutere politisk filosofi, gjerne i kombinasjon med medlemsmøter
 • Skolering om aktuelle temaer på medlemsmøter
 • Sosialt etter hvert medlemsmøte
 • Åpen halvtime på BU-gruppemøter – kombinert med medlemsmøter?
 • Bedre kontakten innad i lokallaget, med bl.a. jevnlige medlemsmøter
 • Bedre kontakt mellom BU og grasrota i lokallaget
 • Hente fler politiske innspill utenifra
 • Jobbe med jernbanepolitikk/t-bane (forlenging av plattformer, flere avganger, samarbeid i EU)
 • Kartlegge medlemsmassen i bydelen, øke andelen aktive og bruke alle ressurser
 • Jobbe for å få gågate og to jernbanestasjoner (Kampen, Etterstad)
 • Utforme et strategidokument, som alternativ til vedtekter.
 • Komme med friske utspill om ting man kan enes om. Få oppmerksomhet ved hjelp av kronikker, avisinnlegg etc
 • Bedre medlemskommunikasjonen
 • Få med alle på politisk skolering
 • Jobbe med PR (omdømme, opinionspåvirkning)
 • Mer aktivisme, gjøre oss synlige i gatebildet.
 • Legge opp til flere gode diskusjoner mellom medlemmene.

 

 1. Orientering fra Stortinget

Une orienterer.

 

Møtet hevet 22.40

 

Referatet er godkjent, og signert.

 

Signatur:

 

Helene Gallis (sign)

Leder, Miljøpartiet De Grønne, Gamle Oslo

 

Kristine Schøyen Berdal (sign)

Referent