Referat Årsmøte 2015

20. februar 2015

 Årsmøte i MDG Gamle Oslo

Oslo Teaterverksted, 17. februar 2015

23 stemmeberettigede [navneliste]

 

Innledende formaliteter

Ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Ordstyrer og referent valgt.

Ordstyrer: Anders Skyrud Danielsen

Referent: Gro-Ellen Linnås

 

Årsberetning for 2014

Helene og Leif gjennomgikk de aktivitetene lokallaget har hatt i løpet av året.

Medlemstall: Runda 327 medlemmer, tilvekst på 13-14 bare siden nyttår.

 

Kommentarer

Lokallaget har hatt mye aktivitet på Grønland, og har mange aktive medlemmer der. Hva ønsker vi å gjøre for å øke medlemstallet på Etterstad, Vålerenga etc., slik at medlemsmassen blir mer komplett for hele bydelen?

 

Svar: Skjevfordelinga reflekterer ogsåå befolkningstettheten i bydelen. Bor mange på Grønland. Men for å gjøre oss synlige også i andre deler av bydelen, har vi i 2014 hatt stand på Tøyen (i tillegg til Grønland), og vi skal i 2015 ha stands både på Helsfyr/Etterstad, Kampen/Ensjø og i Bjørvika, i tillegg til Tøyen og Grønland. Vi roterer også hvor i bydelen vi holder medlemsmøter.

 

Regnskap for 2014

Vi har registrert oss i Brønnøysundregisteret. Det er nødvendig for å kunne åpne bankkonto etc. Vi har ikke brukt noen penger i 2014.

Årsmøtet godkjente regnskapet.

 

Valg 

Innledning

Årsmøtet godtok at ordstyrer, som også har vært med i valgkomiteen, legger fram valgkomiteens innstilling.

 

Valgkomiteen vurderte etter fire kriterier:

 • Kontinuitet: Ikke vingeklippe hele det sittende styret så nær valgkampen
 • Gruppesammensetning: Ønska utfyllende kompetanse, folk fra ulike bydeler etc
 • Tilhørighet i bydelen: I hvilken grad kandidatene hadde reflektert rundt bydelspolitikk, mer enn rikspolitikk, og har generell tilhørighet til bydelen
 • Kapasitet til å drive valgkamp

 

Innstilling:

 • Leif Ingholm som leder. God på struktur, kan få andres kreativitet og innsats inn i gode rammer
 • Gro-Ellen Linnås som en nestleder: småbarnsforelder, jobber med kommunikasjon i Svanemerket
 • Viktor Rakov Gjengaar som en nestleder: Viktor har stort engasjement, innsikt og kontaktnett i bydelen
 • Helene Gallis som styremedlem etter eget ønske, viktig inn mot den folkevalgte delen av arbeidet
 • Erik Nakkerud som nytt styremedlem, studerer psykologi, viktig kompetanse som er nyttig i vår bydel, med såpass store utfordringer
 • Toril Myreng som nytt styremedlem: God organisasjonsbakgrunn, god bakgrunn for barne- og skolepolitikk
 • Gerrit Mosebach som nytt styremedlem: Nyter stor respekt i byplanleggingsmiljøet

 

Varamedlemmer

 • Andreas Børde som første vara: stort engasjement, rå på stands, «materialansvarlig»
 • Trond Ivar Hansen som andre vara: grafisk designer
 • Stefan Eklund som tredje vara, grønn gründer i bydelen

Valgkomitéens intervjuer viste at styret burde bestå av en leder og nestleder(e). Fordeling av arbeidsoppgaver må det sittende styret ta.

Innstilt på sju medlemmer i styret. Men foreslår i tillegg tre vara-representanter, for å dekke opp hvis folk flytter. Styret må selv avgjøre om varaene skal ha møterett.

 

Valg

Årsmøtet godkjente ved akklamasjon at det er greit med en leder/nestleder struktur.

Innstillingen er på sju styremedlemmer og tre varamedlemmer

Ingen andre forslag. 7-3 er vedtatt

Leder: Leif Ingholm ­– valgt ved akklamasjon

Nestleder Gro-Ellen Linnås – valgt ved akklamasjon

Nestleder Viktor Rakov Gjengaar – valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer – velges i blokk – Helene Gallis, Erik Nakkerud, Toril Myreng og Gerrit Mosebach – valgt ved akklamasjon

Varamedlemmer – velges i blokk – Andreas Børde, Trond Ivar Hansen og Stefan Eklund – valgt ved akklamasjon

 

Valgkomite for 2015/2016:

 • Anders Skyrud Danielsen (leder)
 • Ragnhild Pedersen
 • Daniel Rees
 • Vara: Lan Marie Nguyen Berg

 

Delegatfordeling til landsmøtet

Hvert fylke får tildelt et visst antall delegater. Oslo har ca 35 delegater. Oslostyret bestemmer hvordan disse skal fordeles. Det går til en viss grad etter størrelse, men Gamle Oslo, som er det største lokallaget, får 3 delegater – på lik linje med lokallag som har bare halvparten så mange medlemmer.

Vi vet pt ikke om vi får 3 eller 4 delegater.

 

Kriterier for valg av delegater:

 • Delegatene skal representere lokallaget, ikke seg selv. Vi vil ha et formøte med delegatene og diskutere standpunkter og stemmegiving.
 • God kjønnsfordeling
 • Slippe til nye medlemmer.

Årsmøtet delegerer delegatfordeling og utforming av premissene til det påtroppende styret.

Enstemmig vedtatt.

 

Lokallagets liste til bydelsutvalget

Vi ønsker å gjøre MDG Gamle Oslo til en tydelig nærmiljøaktør. Lista er derfor satt sammen på bakgrunn av hva slags nettverk og ulike tilknytninger folk har. Tilhørighet til bydelen, folk som har kjærlighet til Gamle Oslo og som planlegger å bo her.

Er det greit for årsmøtet med tre forhåndskumulerte? Tre forhåndskumulerte vedtatt.

 

Valg

Første plass: Helene Gallis – valgt ved akklamasjon

Andre plass: Viktor Rakov – valgt ved akklamasjon

Tredje plass: Leif Ingholm – valgt ved akklamasjon

Årsmøtet godtar at resten av lista vedtas i blokk.

Plass 4-21 valgt i blokk ved akklamasjon.

 

(Heretter er det 22 stemmeberettigete, Gunnar gikk.)

 

Årsplan

Styret ønsker to komitéer som kan jobbe parallelt med styret. Skal ha en fast kontaktperson i styret: En sosial komite som er ansvarlig for sosiale arrangementer, og en valgkampgruppe som planlegger valgkampstunts og organiserer dem.

 

Runde: hva kan DU bidra med?

 • Øyvind: stands, helgejobbing
 • Helene: Mye aktivitet, mest på Grønland
 • Harald: Lesesirkel, pluss stå på stand
 • Elray: kan stå en del på stand
 • Anja: Sosiale arrangementer
 • Toril: lesesirkel, organisering av valgkamp, stand
 • Ivar: Lesesirkel, små foredrag, quiz
 • Andreas: lesesirkel, stand
 • Magnus: lesesirkel, stand
 • Viktor: ringe alle medlemmer, stand
 • veldig glad i å stå på stand
 • Eivind: quiz-kvelder, stands, delta som listekandidat
 • Lan: stands, quiz, delta i valgkamp som listekandidat
 • Daniel: politiske utspill, skrive innlegg. stå på stand, lesesirkel
 • Elsa Britt: mye ut og deler ut brosjyrer, stand, holde kurs for nye i å stå på stand
 • Peter: henge opp plakater, småaksjonisme,
 • Ragnhild: BU, lage ting til stand (verksted)
 • Astrid: kanskje finne på noe på tvers av lokallagene, lesesirkel
 • Kristin: lesesirkel, kanskje stand, interessert i byutvikling, fotografere
 • Gro-Ellen: stand, skriving
 • Anders: stand, sosiale medier, debatt
 • Øyvind: aktiv på Blindern, gjennom grønne studenter – være bindeledd

 

Idéer som kom opp her

 • Viktig med en fast materialforvalter under valgkampen
 • Hva med et T-banestunt – stands/ulike aktiviteter på mange ulike T-banestasjoner, feks fra Ensjø til Majorstua…
 • Mange kunstnere i partiet. Viktig å vise et annet bilde av oss – bruke byrommet annerledes, få Kristin og andre kunstnere til å lage spesielle plakater e.l. — spres på sosiale medier
 • Valgkampen starter før sommeren. Vi bør ha en taskforce som kan rykke ut og stå på stands i områder der det pågår aktuelle saker.
 • Styret kan allerede nå starte arbeidet med å søke om tillatelser etc.
 • Svært viktig med medlemspleie, både for å få oversikt over de ressursene vi har i lokallaget og for å pleie medlemmene.
 • En stand som flytter seg rundt i bydelen en kveld: one night stand.
 • Lokalt bokbad: både Helene og Eivind kommer med bøker.
 • Elsa Britt: hvem kan være med å dele ut brosjyrer på holmenkollsøndagen?

 

Votering:

Årsmøtet skal behandle årsplanen. Ikke vedtatt. Dermed må det påtroppende styret videreutvikle årsplanen.

 

 

Innkomne resolusjoner:

Ikke sendt ut på forhånd, må behandles som hasteresolusjon.

 

(20 stemmeberettigede fra nå, Eivind Trædal og Lan Marie Nguyen Berg går)

 

Forslag til resolusjon til Oslo MDGs årsmøte:

Det ble fremmet forslag om resolusjon fra årsmøtet om anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat.  Årsmøtet ga styret fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer på teksten slik den ble vedtatt på årsmøtet.

 

Endelig resolusjonstekst lyder: «Miljøpartiet De Grønne Gamle Oslo mener de folkerettslige kriteriene for Palestina som selvstendig stat er oppfylte. Minst 135 av FNs medlemsland har anerkjent Palestina som selvstendig stat. Dette bør Norge óg gjøre. Vi oppfordrer Stortinget til å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

 

Tilsvarende forslag har kommet på Stortinget, fra SV, kommer opp 28/5, fint om MDG evt kan komme ut med dette i forkant av det!

 

Den bearbeidede resolusjonen støttes – enstemmig vedtatt (20 stemmer)

Resolusjonen sendes videre til Oslo MDG på behandling på årsmøtet – enstemmig vedtatt (20 stemmer)

Resolusjonen bearbeides redaksjonelt videre av styret – enstemmig vedtatt (20 stemmer)

 

 

 

Møtekritikk

 • Sjekke teknisk utstyr før møtet
 • Sjekke at alle formelle krav til utsending av dokumenter til årsmøtet
 • God ordstyrer!
 • Kunne hatt flere godt forberedte resolusjonsforslag. Viktig å oppfordre om det i forkant.
 • Bra at så mange kom!
 • Litt bedre organisering, nok kaffe etc.
 • Gode diskusjoner
 • Fint møte
 • Bra med påminnelse om møtet dagen før
 • Vi forbedrer oss hele tiden, gøy å se
 • Punktlighet, greit å starte på tida 🙂