Rødgrønn samarbeidsavtale for bydelen signert

Fotocredit: Øyvind Slåke / Gamle Oslo Arbeiderparti

Rødgrønn politisk plattform i bydelen vår! I forbindelse med konstituerende møte i bydelsutvalget, som siste møte for avtroppende bydelsutvalg, og første møte for påtroppende bydelsutvalg, ble samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt for perioden 2015-2019 signert.

23. oktober 2015

Samarbeidsavtalen er et resultat av forhandlinger mellom disse partiene hvor vi gikk inn med et mål om en forpliktende samarbeidsavtale med tydelige føringer for politikken i de nærmeste årene, og for fordeling av maktposisjonene i bydelens politiske organer.  Vårt mål var å i størst mulig grad få gjennomslag for programmet vi er valgt inn på, og finne pragmatiske løsninger i samarbeid med de andre partiene. Vi er godt fornøyde med den politiske plattformen vi har vedtatt, og de politiske rollene vi har forhandlet oss fram til, hvor bl.a. MDG som nest største parti i koalisjonen har fått nestleder i BU, det som tilsvarer varaordfører i kommunenorge.

 

Her følge samarbeidsavtalens tekst i sin helhet;

 

Samarbeidserklæring mellom AP, MDG, Rødt og SV for Bydelsutvalget 2015-2019

Gamle Oslo skal være en miljøvennlig, inkluderende, solidarisk, likestilt, ikke-diskriminerende og god bydel å bo i gjennom hele livet. Samfunnet står overfor store endringer for å møte vår tids største utfordring – klimaendringene. Bydelen anerkjenner dette og kommer til å ta sitt ansvar. Bydelen skal tilby gode tjenestetilbud, godt nærmiljø, og gode lønns- og arbeidsforhold for bydelens arbeidstakere. Bydel Gamle Oslo skal gå i front for å ta samfunnsansvar, sørge for demokratisk deltakelse og medvirkning. Som bydelspolitikere skal vi være gode ombud for innbyggerne og gode representanter for bydelen.

Grunnleggende prinsipper for vårt samarbeid er at vår politikk skal være sosialt utjevnende og vise mot til å ta viktige avgjørelser for å bidra til likestilling, bærekraft og klimatilpasning.

Samarbeidserklæringen inneholder noen særlig viktige områder for samarbeidspartiene:

 

OPPVEKST

 • Vi skal arbeide for en områdesatsing for bydel Gamle Oslo med fokus på utjevning av levekårsforskjeller og fattigdomsbekjempelse ved blant annet innføring av gratis kjernetid i barnehage for 3-5 åringer, gratis kjernetid i aktivitetsskole (AKS), forsøk med gratis skolemat, og forsøk med gratis aktivitetskort for å sikre fritidstilbud til barn som er for gamle for AKS. En henvendelse om å få på plass en slik satsing skal sendes fra bydelsutvalget til bystyret.
 • Vi skal samarbeide om å få på plass et områdeløft for Grønland og andre områder med særlige behov, videreføre Tøyen-løftet og ha områdesatsing for hele bydelen som et mål. Områdeløft må skje i nært samarbeid med innbyggere og organisasjoner i nærmiljøet. I forkant av områdeløft skal det gjennomføres mulighetsstudier/kartlegging av hvordan områdeløft bør gjennomføres.
 • Vi vil prioritere kvalitet i, og ressurser til, barnehagene.  Det betyr nok ressurser til vikarbudsjettene, og nok ressurser til fagsenteret slik at barn som trenger ekstra oppfølging får dette.
 • Vi vil bidra til å videreutvikle FRIGO og Kampen Økologiske Barnebondegård, styrke bydelens fritidsklubber og møteplasser for unge. For å få et større tilbud av tilgjengelige fritidsaktiviteter for barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne vil vi aktivt samarbeide med frivillige organisasjoner i nærmiljøet.
 • Vi vil utvikle en bydelsomfattende strategi for å motarbeide frafall i videregående skole
 • Vi skal arbeide for å sikre god fysisk og psykisk helse for bydelens barn og unge ved å styrke skolehelsetjenesten og ved å tilrettelegge for  etterutdanning for skolehelsetjenesten innen psykisk helse
 • Vi vil jobbe for å øke andelen barn som går i barnehage og for å innføre to barnehageopptak i året
 • Vi vil jobbe for å opprette et lokalt tilsynsutvalg for tettere å følge opp de private barnehagene i bydelen, samt gjennomgå kriterier for kontraktene mellom bydelen og de kommersielle aktørene
 • Vi vil jobbe for et solid løft for bydelens frivillighet gjennom en oppdatert frivillighetsmelding, økte og forutsigbare bevilgninger til frivilligheten i bydelen, og en oppdatering av kriterier for frivillighetsmidler som bedre svarer på bydelens behov for møteplasser, dialog og integrering, samt et større fokus på prosjekter som sprer engasjement for miljø og bærekraft.

 

HELSE OG SOSIAL

 • Vi vil ansette flere i hjemmetjenesten, la ansatte og bruker i større grad bestemme hvordan tiden brukes, og sørge for at brukere skal ha færre ansatte å forholde seg til. Partiene skal jobbe for at det blir et skikkelig forsøksprosjekt med tillitsreform i hjemmetjenesten i bydelen.
 • Vi vil jobbe for faste stillinger, heltidskultur og for å redusere ufrivillig deltid. Ønsker om heltid blant ansatte skal kartlegges.
 • Vi vil jobbe for at bydelen tar inn to lærlinger per 1000 innbygger, og for at ufaglærte med erfaring får formalisert sin kompetanse
 • Vi vil styrke barnevernstjenesten, øke deres kompetanse om innvandrerfamilier og spre kunnskap om barnevernets rolle til foreldre
 • Vi vil arbeide mot salg og konkurranseutsetting av offentlige tjenester i bydelen til kommersielle aktører
 • Vi vil arbeide for at rus- og psykiatritilbud som ikke rettes mot bydelens egen befolkning etableres andre steder. Rus- og psykiatritilbud for folk i bydelen må få nok ressurser til å ivareta grunnleggende behov
 • Vi vil styrke samarbeidet mellom bydelsutvalg, bydelsadministrasjonen, kirker, moskéer og andre sivilsamfunnsorganisasjoner ved å invitere til jevnlige dialogmøter og åpne fora om dagsaktuelle temaer i bydelen vår.

 

BYUTVIKLING OG MILJØ

 • Samarbeidspartiene vil ha en ny handlingsplan for miljø med klare målsettinger.
 • Vi vil arbeide for et bedre botilbud i kommunale boliger ved å arbeide mot samling av kommunale boliger i samme blokker, for spredning av kommunale boliger innad i bydelen, samt oppgradering og bedre oppfølging av de eksisterende kommunale boligene i bydelen. Nye kommunale boliger bør etableres i andre bydeler og tildelingsreglementet for kommunale boliger må endres, blant annet for å gi økt mobilitet på tvers av bydelene for brukere som ønsker det.
 • Vi vil arbeide for mer variert bebyggelse, varierte botyper (eie, leie, leie-eie), og for at det settes krav til nye boligprosjekter som sikrer flere store boliger i bydelen
 • Vi vil fremme grønne og miljøvennlige byutviklingsprosjekter i bydelen og gå imot nedbygging av grøntarealer. Vi vil jobbe for at det totale grønt-, park- og friarealet i bydelen skal øke i takt med befolkningsveksten, blant annet ved å be om at industri- og næringstomter som omreguleres til boligformål inkluderer romslige og varierte grøntarealer.
 • Vi vil arbeide for at nybygg tilpasses eksisterende bebyggelse og at fortetting sikrer gode bo- og oppvekstmiljøer, samtidig som klimatilpasning, biologisk mangfold, ren luft og rent vann sikres. Vi vil arbeide for at det gjennomføres pilotprosjekter med sosial konsekvensanalyse av byutviklingsprosjekter.
 • Vi vil jobbe for at myke trafikanter får førsteprioritet foran bilen, for å begrense gjennomgangstrafikk, trygge skoleveiene og gjøre det lettere å sykle og gå ved å omgjøre gater til miljø- og gågater, fjerne parkeringsplasser, og bygge flere sykkelveier. Målet er en reell og helhetlig reduksjon av trafikk i bydelen. Partiene vil lage en gå- og sykkelplan for bydelen.
 • Vi vil arbeide for at det etableres en flerbrukshall på Tøyen og at det i mellomtiden etableres en midlertidig løsning.
 • Vi vil jobbe for bedre belysning og god søppelhåndtering i alle parker, byrom og friområder

 

 

Samarbeidsform mellom partiene

Samarbeidspartiene vil sammen arbeide for å nå målene i samarbeidsavtalen. Dette vil vi oppnå gjennom prioriteringer i de årlige budsjettene for bydelen og gjennom samarbeid i andre saker bydelsutvalget behandler.

Samarbeidspartiene vil også samarbeide om andre viktige saker for bydelen. Før viktige saker behandles i komiteene og i bydelsutvalget skal partiene ha som mål å ha felles innstilling. Det er opp til hvert enkelt samarbeidsparti å ta initiativ til slike saker og til andre saker man mener må behandles i samsvar med dette punktet.

Partiene skal sammen arbeide for at bydelen får gode budsjettrammer slik at bydelen kan løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte og yte tjenester med god kvalitet overfor bydelens innbyggere.

Ved behandlingen av budsjettet skal partiene drøfte prioriteringene og samarbeide om budsjettforslaget. Partienes har som mål å legge frem felles budsjettforslag, og skal sikre flertall for helheten i budsjettet.

Det erkjennes at partiene er valgt på egne programmer som de vil jobbe for.

Eventuelle uenighet om oppfølging og praktiseringen av samarbeidsavtalen drøftes først mellom gruppelederne for samarbeidspartiene, før lederne for bydelspartiene eventuelt involveres.

 

 

 

 

 

Gamle Oslo Ap

 

 

 

 

 

Gamle Oslo MDG

 

 

 

 

 

Rødt Gamle Oslo

 

 

 

 

 

Gamle Oslo SV